Algemene Leveringsvoorwaarden Verhoeven training ten behoeve van:
Het organiseren en uitvoeren van Verhoeven training onderdelen.

Artikel 1. DEFINITIES
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1 Wij of ons: De gebruikers van deze Algemene Leveringsvoorwaarden handelend onder de naam: Verhoeven training;
1.2 Bijeenkomst / activiteit: Hier onder vallen alle faciliteiten / diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging met Verhoeven training. Al dan niet uitgevoerd op het eigen of georganiseerde locatie;
1.3 Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een bijeenkomst / activiteit organiseren;
1.4 Leverancier: degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan ons levert;
1.5 Verhoeven training: zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant – onder dossiernummers: 53711564
1.6 Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een bijeenkomst / activiteit organiseren;
1.7 Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier;

Artikel 2. WERKINGSSFEER
2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.

Artikel 3. OFFERTES
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.
3.2 Offertes met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.
3.3 Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan ons door leveranciers.

Artikel 4. VOLMACHTEN
4.1 Enkel en alleen J.J. Verhoeven – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden.
4.2 Degene, die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de participant of opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de participant aangebracht – hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze -, die leiden tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
5.2 Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering / verblijf, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1. en 2. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.
5.4 Verhoeven training behoudt zich het recht, in overleg met opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.

Artikel 6. OPDRACHTBEVESTIGING
6.1 De opdrachtbevestiging heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van Verhoeven training zal zijn, kunnen door de opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden.

Artikel 7. ANNULERING TOTALE BOEKING7.1 a. Bij annulering tot 12 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u maximaal 10% van de overeengekomen totaalprijs aan Verhoeven training verschuldigd,
b. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 30% van de overeengekomen totaalprijs aan Verhoeven training verschuldigd,
c. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 60% van de overeengekomen totaalprijs aan Verhoeven training verschuldigd,
d. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 90% van de overeengekomen totaalprijs aan Verhoeven training verschuldigd,
e. Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
7.2 Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.

7.3 Bij boeking is er sprake van een bedenktijd van ten minste 14 dagen.

Artikel 8. WIJZIGING IN DEELNAME AANTALLEN – SPORTIEF – HORECA
8.1 Tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit kunt u 10% van het overeengekomen aantal deelnemers in de opdrachtbevestiging kosteloos naar beneden bijstellen.
Werkwijze; bij boeking ontvangt u een aantallen-antwoordkaart, deze dient u 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit aan Verhoeven training retour zenden. Indien u geen gebruik maakt van deze kaart zal het overeengekomen aantal deelnemers, vanuit de opdrachtbevestiging, in rekening worden gebracht.
8.2 Bijstelling van het deelnemers aantal, dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 9. BETALING
9.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
9.2 a. Na uitvoer van uw bijeenkomst / activiteit ontvangt u een factuur. Deze dient binnen
2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt op bankrekeningnummer:                 NL 53 RABO 0163848785 t.n.v. Verhoeven training onder vermelding van het factuur- en cliëntnummer. (Rabobank Eindhoven).
b. Verhoeven training behoudt zich het recht toe; na ontvangst van een ondergetekende opdrachtbevestiging, u vooraf een aanbetalingfactuur van 50% van de overeengekomen totaalprijs te facturen. Eventuele verrekeningen in deelname en extra uitgaven zullen in de eindfactuur worden gecorrigeerd.
9.3 extra deelname aan een bijeenkomst / activiteit kunnen achteraf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt.
9.4 Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens een bijeenkomst / activiteit worden achteraf gefactureerd.
9.5 Eventuele veranderingen in de B.T.W.-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.
9.6 Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9.7 Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt.
9.8 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van € 250,–).

Uitsluitend voor boksleden:

9.9 De contributie van het boksen gaat per kwartaal, te weten: januari, april, juli en oktober. Deze behoort de eerste week van het nieuwe kwartaal op zakelijke rekening t.n.v. Verhoeven training te zijn bijgeschreven, o.v.v. naam en inschrijfnummer. Let op: u ontvangt hiervoor geen factuur.

9.10  Bij opzegging, als lid van het boksen, geldt een maand opzegtermijn. Dit geldt ook indien men van 2 keer naar 1 keer per week boksen gaat. Alleen schriftelijk opzeggen voor de 1e van iedere maand. Teveel vooruit betaalde contributie wordt aan u teruggestort.

9.11 Bij medische stop geldt 1 maand eigen risico. Bij langdurige blessure kan de contributie maximaal 3 maanden worden stop gezet.

9.12 Bij nalatigheid van betaling volgt er binnen 5 dagen een 1e herinnering, 2 weken later volgt een 2e herinnering. Mocht u dan nog niet tot betaling zijn overgegaan dan volgt een aanmaning en zal uw dossier worden overgedragen aan het incassobureau. Hieruit voortvloeiende kosten zullen geheel voor uw rekening zijn.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE
10.1 Verhoeven training staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdracht- bevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of Verhoeven training al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering.

Artikel 11. UITSLUITING / BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Behoudens de verantwoordelijkheid van Verhoeven training krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:
a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Verhoeven training.
b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers.
11.2 De aansprakelijkheid van Verhoeven training is te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is.

Artikel 12. DEELNEMERS EN HAAR VERPLICHTINGEN
12.1 Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van Verhoeven training grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.
12.2 Verhoeven training behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname van een door ons georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit.
12.3 Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan Verhoeven training besluiten hem van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.
12.4 De opdrachtgever stelt de ouder(-s) en/of verzorger(-s) van minderjarige deelnemers op de hoogte van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

Artikel 13. SCHADE / VERNIELINGEN
13.1 Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers zullen, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen, op de opdrachtgever verhaald worden.
Artikel 14. VERBLIJF OP OUTDOOR EN OVERNACHTINGSLOKATIES
14.1 Alle gasten / deelnemers verblijvend op onze lokaties dienen de geldende huisregels en instructies van Verhoeven training op te volgen. Indien gasten / deelnemers geen gehoor geven aan de huisregels en instructies van Verhoeven training zijn wij gerechtigd het verblijf te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

Artikel 15. VERHUUR MATERIALEN
15.1 Verhoeven training is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.
15.2 De opdrachtgever dient de eventueel gehuurde materialen binnen de gestelde termijn, na de activiteit weer in de oorspronkelijke staat over te dragen aan Verhoeven training.
15.3 Bij vermissing en/of schade aan materialen zullen de kosten op de opdrachtgever verhaald worden. Schade en/of vermissing dient direct aan Verhoeven training te worden gemeld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gehuurde, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terugbezorging.
15.4 Verhoeven training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans eigendommen (lokaties) door het gebruik van onze verhuurde materialen.
15.5 De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de benodigde vergunningen die voor de uitvoer van activiteiten noodzakelijk kunnen zijn.

Artikel 16. NACHTELIJKE DROPPINGEN/TOCHTEN
16.1 Het is in heel Nederland niet toegestaan om zich na zonsondergang in de bossen te begeven. De eventuele gevolgen van het overtreden van deze bepaling kunnen niet op Verhoeven training worden verhaald. Deelname aan tochten geschiedt dan ook geheel op eigen risico.

Artikel 17. GEMOTORISEERDE EVENEMENTEN
17.1 Verhoeven training staat garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht. De eventuele gemotoriseerde onderdelen op aanvraag. Geschieden geheel op eigen risico. Men dient de instructies van Verhoeven training in acht te nemen.

Artikel 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD
18.1 Indien en voor zover zij zaken leveren aan de opdrachtgever, gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de opdrachtgever op de dag, waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, en het daar eventueel aan verbonden en door ons georganiseerde bijeenkomst /activiteit, zal hebben voldaan. Bij niet betaling zijn wij gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel de derden verplicht ons hiertoe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering
komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 19. RETENTIERECHT
19.1 Met betrekking tot zaken van opdrachtgever, die wij onder ons hebben, zijn wij gerechtigd die goederen onder ons te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die wij hebben gemaakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 20. FORCE MAJEURE
20.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan zijn wij gerechtigd om de order en/of de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden ons het verschuldigde bedrag in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen.
20.2 In geval van een niet aan onze schuld toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zullen wij de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.
20.3 Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machine-breuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.

Artikel 21. AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
21.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons bedachte of tot stand gebrachte bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke zullen ons toebehoren.
21.2 Indien de opdrachtgever een bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke door ons laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijke idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het idee op opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de opdrachtgever in rekening gebracht kosten van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.

Artikel 22. KLACHTEN

KLACHTENREGELING

Verhoeven training
U mag van ons verwachten dat wij alles in het werk zullen stellen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch valt het niet altijd te voorkomen dat u over onderdelen van de dienstverlening van een docent of mogelijkerwijs zelfs over Verhoeven training niet tevreden bent.  Wanneer hij of zij niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, verzoeken wij u om ons dit te melden. Mede hierdoor zijn wij in staat om de kwaliteit van Verhoeven training en/of te verbeteren dan wel te waarborgen.

Begripsbepalingen

Artikel 22.1

klacht

Een klacht is gericht tegen de wijze waarop Verhoeven training en/of  een  docent zich heeft gedragen. De afhandeling van de klacht vindt plaats op de wijze in dit reglement voorzien.

Vorm van de klacht

Een klacht dient gedagtekend en ondertekend schriftelijk te worden ingediend bij Verhoeven training onder vermelding van de naam van de docent waartegen de klacht is gericht indien de klacht tegen een docent van Verhoeven training  is gericht.

Klager

Een klager kan zijn een opdrachtgever, collega register docent gevaarsbeheersing of cursist van Verhoeven training. De cursist kan zich laten vertegenwoordigen door een persoon die daartoe door de cursist is gemachtigd of optreedt als diens wettelijk vertegenwoordiger.

Aangeklaagde

De aangeklaagde kan Verhoeven training zijn en/of een docent werkzaam voor Verhoeven training.

Verhoeven training

Gevestigd te 5653 PS Eindhoven, Ruwenberg 15.

Bemiddeling

De door Verhoeven training ontplooide activiteiten, die ertoe strekken dat klager en aangeklaagde zodanig tot inzicht en begrip komen omtrent gebeurtenissen en beweegredenen, dat de oorzaak van de klacht wordt weggenomen.

Klachtencommissie:

Een door de directie van Verhoeven training in het leven geroepen commissie, die de taak heeft schriftelijke klachten conform dit reglement te behandelen.

 

Klachtbehandeling:

Het onderzoek naar een klacht, resulterend in een niet juridisch afdwingbare uitspraak van de directie van Verhoeven training, mede naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie c.q. de commissie van beroep over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen aan de directie van Verhoeven training.

Doelstellingen

Artikel 22.2

De klachtenregeling kent de volgende doelstellingen:

 1. Het opheffen van individueel ongenoegen en het wegnemen van gevoelens van onrecht bij klager, op een door de directie van Verhoeven training vastgestelde uniforme wijze;
 2. Het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen tussen en gelijkwaardigheid van klager en aangeklaagde;

 

Het onderzoek naar een klacht, resulterend in een niet juridisch afdwingbare uitspraak van klachtencommissie over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen aan de de directie van Verhoeven training.

 

 1. Het bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening door de docenten werkzaam voor Verhoeven training en/of Verhoeven training door het signaleren van vaker voorkomende knelpunten in de dienstverlening.

 

Uitgangspunten

Artikel 22.3

De klachtenregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Klachten worden volgens deze regeling ingediend en behandeld door een door de directie van Verhoeven training ingestelde klachtencommissie;
 • Een klacht wordt bij voorkeur opgelost door klager en aangeklaagde gezamenlijk. Verhoeven training faciliteert dit zo veel mogelijk;
 • De klachtenprocedure is voor de klager zoveel mogelijk laagdrempelig. De door hem gemaakte kosten zijn voor eigen rekening.
 • Klager en aangeklaagde hebben recht op bijstand en het recht om zich te laten vertegenwoordigen tijdens de procedure. De kosten van deze bijstand komen voor eigen rekening;
 • Klachten worden afgehandeld volgens vaste, overzichtelijke procedures;
 • Klager en aanklaagde worden in de gelegenheid gesteld schriftelijk en eventueel mondeling een toelichting te geven op de klacht;
 • De klachtencommissie kan bij derden informatie inwinnen indien zij dit nodig acht;
 • Klager en aangeklaagde hebben recht op inzage van alle stukken die relevant (kunnen) zijn voor de behandeling van de klacht, voor zover dit de persoonlijke levenssfeer van een derde niet aantast;
 • Bij de behandeling van de klacht geldt het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde;
 • Persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd conform de wet Bescherming Persoonsgegevens;
 • De directie van Verhoeven training, de leden van de klachtencommissie, de ambtelijk secretaris en andere bij de procedure betrokken personen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hun uit hoofde van hun functie als directielid, lid van de commissie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden;
 • De klachtencommissie behandelt geen schadeclaims.

 

klachteninformatielijn

Artikel 22.4

 1. Er is een klachteninformatielijn (06-42712307 of info@verhoeventraining.nl) die tot taak heeft een snelle en klantvriendelijke opvang van klagers die de weg naar Verhoeven training niet direct weten te vinden met als doel:
 2. (zo mogelijk) wegnemen van ongenoegen door middel van uitleg of informatie;
 3. adequaat doorverwijzen naar de directie van Verhoeven training;
 4. hulp bieden bij het indienen van een klacht.
 5. Medewerkers van de klachteninformatielijn registreren de bij hun binnenkomende klachten, bieden informatie en verwijzen naar de directie van Verhoeven training dan wel dragen er zorg voor dat er namens de directie van Verhoeven training binnen 10 werkdagen contact wordt opgenomen met de klager.

 

De procedure

Artikel 22.5

 1. De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de aangeklaagde om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen. Zonodig speelt hier de directie van Verhoeven training hierin een bemiddelende rol. Indien dit niet mogelijk is, kan door de directie worden gekozen voor een procedure klachtbehandeling door de klachtencommissie;
 2. De bemiddeling bestaat er uit dat binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke klacht een vertegenwoordiger van Verhoeven training de klager vraagt of hij hulp of begeleiding kan bieden bij het komen tot een aanvaardbare klachtafhandeling tussen klager en aangeklaagde. Eén van de mogelijkheden hiertoe is het onder verantwoordelijkheid van Verhoeven training organiseren van een bijeenkomst die onder leiding staat van een door Verhoeven training aangewezen persoon die niet betrokken is geweest bij het probleem waarover de klacht is ontstaan. Bij deze bijeenkomst zijn de klager en aangeklaagde aanwezig. Beide partijen kunnen zich laten bijstaan door derden.
 3. Als de klager van mening is dat het niet mogelijk is om, al of niet met hulp, door middel van deze procedure tot een oplossing van de klacht te komen, kan de klager dit schriftelijk laten weten aan de directie van het Verhoeven training.

 

Procedure via klachtencommissie

Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie

Artikel 22.6

 1. De leden van de klachtencommissie worden voor bepaalde tijd benoemd door de directie van Verhoeven training in de volgende samenstelling:
 • de voorzitter die niet werkzaam is of is geweest bij of voor de directie van Verhoeven training;
 • twee register docenten gevaarsbeheersing;
 1. De directie van Verhoeven training benoemt de voorzitter en voor ieder lid een plaatsvervangend lid.
 2. De (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie worden benoemd voor twee jaar en zijn twee maal herbenoembaar.
 3. De klachtencommissie stelt een rooster van aftreden op van de leden en hun plaatsvervangers.
 4. Een (plaatsvervangend) lid kan vrijwillig terugtreden.
 5. De directie van Verhoeven training benoemt ten behoeve van de werkzaamheden van de klachtencommissie een ambtelijk secretaris.

Artikel 22.7

 1. De klachtencommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter het nodig oordeelt op basis van de te behandelen klachten.
 2. De bijeenkomsten hebben een besloten karakter.
 3. De voorzitter stelt de agenda voor de bijeenkomsten op.

 

Taken en bevoegdheden van de klachtencommissie

Artikel 22.8

De klachtencommissie heeft de volgende taken:

 1. Het op basis van de behandeling van een schriftelijke klacht komen tot een uitspraak over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen aan de aangeklaagde en/of de directie van Verhoeven training;
 2. Het op basis van de ingediende klachten signaleren van (structurele) tekortkomingen in de dienstverlening van de aangeklaagde(n) en/of Verhoeven training;
 3. Het zorgen voor een adequate registratie van de ingediende klachten;
 4. Het in voorkomende gevallen adviseren van de directie van Verhoeven training over situaties waarin dit reglement niet voorziet.

 

Artikel 22.9

De klachtencommissie heeft ter uitvoering van haar taken de volgende bevoegdheden:

 1. Het oproepen en horen van klager en aangeklaagde;
 2. Het oproepen en horen van andere personen die direct bij de ingediende klacht zijn betrokken;
 3. Het inwinnen van algemene informatie binnen en buiten Verhoeven training voor zover zulks dienstig is aan de behandeling van de klacht;
 4. Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken voor zover dit geschiedt met (gerichte) toestemming van de bij de klacht betrokkenen of diens wettelijk vertegenwoordiger, en met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden;
 5. Het raadplegen en inzien van de indicatiegegevens die betrekking hebben op de klacht, voor zover dit geschiedt met gerichte toestemming van de betrokkenen of diens wettelijk vertegenwoordiger, waarbij de verantwoordelijk indicatiesteller in de gelegenheid wordt gesteld de gegevens die betrekking hebben op derden af te schermen.
 6. Het inschakelen van deskundigen.

 

Werkwijze van de klachtencommissie

Artikel 22.10

 1. De klachtencommissie draagt er zorg voor, dat binnen twee weken na ontvangst van een schriftelijke klacht een ontvangstbevestiging aan de klager wordt gestuurd, waarin hij wordt geïnformeerd over de verdere procedure.
 2. Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid binnen een nader te stellen termijn (in beginsel twee weken) aanvullende informatie te verschaffen.
 3. De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de aangeklaagde wordt geïnformeerd over de inhoud van de ingediende klacht en over de te volgen procedure.
 4. De klachtencommissie verzoekt aangeklaagde om binnen een nader te stellen termijn (in beginsel twee weken) schriftelijk te reageren op de inhoud van de klacht.
 5. Wanneer de aangeklaagde niet of niet tijdig reageert op de hem voorgelegde inhoud van de klacht, behandelt de klachtencommissie de klacht zonder de reactie van de aangeklaagde. De aangeklaagde wordt op de hoogte gehouden van het verloop van de procedure en hij ontvangt een afschrift van de uitspraak van de klachtencommissie.

 

Toestemming

Artikel 22.11

 1. De klachtencommissie vraagt zowel aan de klager als aan de aangeklaagde toestemming om de in het kader van de schriftelijke klachtenprocedure door partijen te ontvangen stukken in afschrift ter beschikking te stellen van de andere partij (-en), eventuele deskundigen en eventuele derden van wie de klachten-commissie het nodig oordeelt dat zij kennis nemen van (stukken uit) het klachtdossier.
 2. De klachtencommissie vraagt toestemming aan de klager om zo nodig kennis te nemen van diens indicatiedossier.
 3. De klachtencommissie doet tevoren mededeling aan betrokken partijen wanneer zij voornemens is om inzage te geven in het klachtdossier aan één of meer deskundigen en/of aan nader aan te duiden derden.
 4. De klachtencommissie informeert klager en aangeklaagde wanneer zij algemene informatie opvraagt aan derden in of buiten de directie  van Verhoeven training.
 5. Wanneer klager en/of aangeklaagde aan de klachtencommissie de in het eerste lid en/of tweede lid bedoelde toestemming onthouden, dan wel direct na ont-vangst van de in lid 3 bedoelde mededeling hiertegen bezwaar maken, behandelt de klachtencommissie de klacht met in achtneming van de toepasselijke wet – en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

Geheimhouding

Artikel 22.12

 1. De klachtencommissie heeft een geheimhoudingsplicht en verleent geen informatie tijdens het onderzoek van de klacht aan derden met uitzondering aan de directie van Verhoeven training. Alleen wanneer betrokkenen toestemming geven of wanneer de informatie niet tot de persoon herleidbaar is, mag deze aan derden worden verstrekt.
 2. Wanneer de klacht(en) dusdanig ernstig en/of structureel is (zijn) dat er voor de klachtencommissie een conflict van plichten ontstaat (te weten geheimhoudings-plicht versus het belang van de algemene werkzaamheden van de organisatie), waarbij de situatie zo ernstig is, dat de doorbreking van de geheimhoudingsplicht te rechtvaardigen is, kan de klachtencommissie de directie van Verhoeven training bij de behandeling van een klacht betrekken.
 3. De verantwoordelijkheid voor het doorbreken van de geheimhoudingsplicht tijdens het onderzoek van de klacht ligt bij de klachtencommissie. Zowel klager als aangeklaagde dienen te worden geïnformeerd als de directie  van Verhoeven training bij de klacht wordt betrokken.

 

Wraking en verschoning

Artikel 22.13

 1. Indien een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie of op een persoon waarmee een lid van de klachtencommissie nauw betrokken is, onthoudt dat lid zich van deelneming aan de behandeling van die klacht (‘verschoning’). In dat geval zal de plaatsvervanger in diens plaats treden.
 1. Zowel de klager als de aangeklaagde kan verzoeken een lid van de klachten-commissie niet aan de behandeling van de klacht te laten deelnemen bij gerede twijfel over diens onpartijdigheid (‘wraking’). Het verzoek tot wraking wordt behandeld door de (plaatsvervangend) voorzitter en (plaatsvervangende) leden van de betreffende commissie. Bij honorering van het verzoek tot wraking zal het plaatsvervangende lid deelnemen aan de behandeling van de klacht.

 

Ontvankelijkheid en beperkte uitspraak

Artikel 22.14

 1. Wanneer een klacht kennelijk niet ontvankelijk is, wordt hiervan, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de aangeklaagde.
 2. Wanneer aan de klachtencommissie een klacht wordt voorgelegd welke deels betrekking heeft op een schadeclaim, doet de klachtencommissie geen uitspraak over de vraag of de aangeklaagde en/of de directie van Verhoeven training aansprakelijk is, maar beperkt de klachtencommissie zich tot de beoordeling van de klacht. Dit wordt bij de aanvang van de klachtbehandeling aan de klager kenbaar gemaakt.

 

Behandeling van een schriftelijke klacht door de klachtencommissie

Artikel 22.15

 1. Klager en aangeklaagde hebben in beginsel ieder eenmaal gelegenheid hun standpunt schriftelijk uit een te zetten en toe te lichten. De ambtelijk secretaris zendt daartoe aan partijen de in het kader van het onderzoek door de klachtencommissie ontvangen stukken en stelt redelijke termijnen waarbinnen klager en/of aangeklaagde kunnen reageren. Indien de voorzitter dit nodig oordeelt, kan worden besloten tot verdere schriftelijke uitwisseling van standpunten.
 2. Klager en aangeklaagde ontvangen de door ieder van hen bij de klachtencommissie ingediende stukken en de eventuele door de klachtencommissie bij derden ingewonnen informatie.

 

Artikel 22.16

 1. In beginsel hoort de klachtencommissie klager en aangeklaagde na afronding van de schriftelijke uitwisseling van informatie en standpunten. Wanneer klager en aangeklaagde desgevraagd schriftelijk aangeven geen prijs te stellen op een mondelinge behandeling van de klacht, kan de commissie hiervan afzien.
 2. Ingeval van een mondelinge behandeling door de klachtencommissie, worden de klager en de aangeklaagde opgeroepen alsmede overige personen die naar het oordeel van de commissie moeten worden gehoord. De mondelinge behandeling heeft een besloten karakter.
 3. De klager en de aangeklaagde kunnen zich, indien zij dat wensen, laten bijstaan bij de behandeling van de klacht. Wanneer klager en/of aangeklaagde zich door meer dan één persoon wensen te laten bijstaan, vragen zij daartoe tevoren toestemming aan de voorzitter van de klachtencommissie.
 4.  In beginsel worden partijen in elkaars aanwezigheid gehoord. De ambtelijk secretaris van de klachtencommissie maakt een verslag van de mondelinge behandeling van de klacht. Klager en aangeklaagde ontvangen het verslag van de mondelinge behandeling, ook in het geval partijen buiten elkaars aanwezigheid zijn gehoord.
 5. Wanneer de klacht betrekking heeft op meerdere aangeklaagden, worden betrokkenen in elkaars tegenwoordigheid gehoord, tenzij klager of een der aangeklaagden hiertegen bezwaar heeft.

 

 

Artikel 22.17

Besluitvorming binnen de klachtencommissie geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen. Hierbij wordt gestreefd naar consensus.

Stopzetting procedure

Artikel 22.18

 1. De klager heeft te allen tijde het recht de klacht in te trekken. In dat geval wordt de behandeling van de klacht onmiddellijk beëindigd. De ambtelijk secretaris geeft hiervan aan alle betrokkenen kennis.
 2. De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich ook te wenden tot een andere daartoe geëigende instantie. Als de klager zich gedurende de procedure bij de klachtencommissie tot een andere instantie wendt, dient hij dit onverwijld aan de klachtencommissie mede te delen.

 

De uitspraak

Artikel 22.19

 1. De klachtencommissie deelt binnen redelijke termijn, in principe binnen twee maanden doch uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van de klacht, aan de directie van Verhoeven training schriftelijk en gemotiveerd haar oordeel over de klacht mede. De directie van Verhoeven training geeft haar eindoordeel over de klacht binnen een maand door aan de klager en aangeklaagde en of zij maatregelen zal nemen, en zo ja welke.
 2. Bij zwaarwegende redenen kan de directie afwijken van het oordeel van de klachtencommissie
 3. De klachtencommissie ontvangt een afschrift van dat oordeel van de directie.
  De klachtencommissie geeft in de uitspraak aan of de klacht gegrond dan wel ongegrond wordt verklaard. Tevens wordt daarbij vermeld of, en zo ja welke, aanbevelingen aan de aangeklaagde c.q. aan de directie  van Verhoeven training worden gedaan.
 4. Verder bevat de uitspraak een overzicht van de gevolgde procedure en de verklaringen van betrokkenen en eventuele deskundigen of derden.
  De klachtencommissie doet geen uitspraak over een mogelijke schadeclaim en kan geen arbeidsrechtelijke of disciplinaire maatregelen treffen. De commissie kan evenmin aan de directie van Verhoeven training richtlijnen opleggen.
 5. Indien naar het oordeel van de klachtencommissie de behandeling van de klacht niet binnen de in lid 1 genoemde termijn kan worden afgerond, doet de commissie daarvan gemotiveerd mededeling aan de klager en aangeklaagde, onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie het oordeel over de klacht zal uitbrengen.

Beroep

Artikel 22.20

 1. Klager en/of aangeklaagde kunnen binnen één maand na ontvangst van de uitspraak van de directie van Verhoeven training schriftelijk beroep aantekenen met vermelding van redenen bij de directie van Verhoeven training. Deze kan de klacht doorverwijzen naar de commissie van beroep indien daar gegronde redenen voor zijn.
 2. De leden van de commissie van beroep worden voor bepaalde tijd benoemd door

de directie van Verhoeven training in de volgende samenstelling:

 • de voorzitter die niet werkzaam is voor de directie van Verhoeven training;
 • een register docent gevaarsbeheersing;
 • een persoon die niet behoort tot het Verhoeven training.
 1. De commissie van beroep toetst de gehele klachtbehandeling dan marginaal

inhoudelijk en procedureel en kan bij een geconstateerde omissie de klacht

opnieuw in behandeling nemen.

Registratie

Artikel 22.21

 1. Elke klacht wordt vastgelegd in een klachtendossier. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klager en aangeklaagde wordt daarbij gewaarborgd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regelingen;
 2. De directie van Verhoeven training is houder van de klachtendossiers. De klachtendossiers worden namens de directie van Verhoeven training beheerd door de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie in samenspraak met de voorzitter van de klachtencommissie;
 3. Toegang tot de gegevens uit de klachtendossiers is voorbehouden aan de directie van Verhoeven training, de voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden van de commissies en de ambtelijk secretaris;

Na beëindiging van de klachtbehandeling leveren de leden van de

 1. klachtencommissie alle stukken in bij de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor vernietiging van alle stukken.
 2. De ambtelijk secretaris verzorgt de vernietiging van het ambtelijk klachtendossier na vijf jaar vanaf het moment dat de behandeling van de klacht als afgerond kan worden beschouwd.

 

Verslaglegging

Artikel 22.22

 1. De klachtencommissie brengt ieder half jaar een verslag uit aan de directie van Verhoeven training over het aantal klachten dat is ingediend.
 2. De klachtencommissie brengt jaarlijks vóór 1 maart over het voorafgaande kalenderjaar een verslag uit aan de directie van Verhoeven training Dit verslag beschrijft het totaal aantal klachten dat bij de Klachtencommissie is ingediend, de aard en inhoud van deze klachten, de gedane uitspraken over de klachten en de aan aangeklaagden en de directie van  Verhoeven training gedane aanbevelingen. In dit verslag vermeldt de klachtencommissie ook de door haar gesignaleerde vaker voorkomende knelpunten in de dienstverlening van Verhoeven training. In het verslag worden geen tot individuele personen herleidbare gegevens opgenomen.

 

Vergoedingen en kosten

Artikel 22.23

 1. De leden van de klachtencommissies ontvangen een door de directie van Verhoeven training vast te stellen onkostenvergoeding (vacatiegeld), voor zover zij niet in loondienst van Verhoeven training zijn. De overige leden ontvangen de vergoedingen die horen bij het dienstverband, de daarbij horende salariëring en onkostenregelingen en wordt in de gelegenheid gesteld de werkzaamheden in het kader van de klachtafhandeling te verrichten.
 2. De kosten van deze regeling worden betaald door de directie van Verhoeven training, volgens een door de directie vast te stellen tarief.
 3. Alle kosten die worden gemaakt door klager en aangeklaagde, waaronder kosten voor het inroepen van bijstand komen voor hun eigen rekening.

 

Slotbepalingen

Artikel 22.24

Eenmaal per jaar vindt tussen de directie van Verhoeven training en de klachtencommissie overleg plaats over het jaarverslag van de klachtencommissies. Daarbij komt ook het functioneren van deze klachtenregeling aan de orde.

Artikel 22.25

De directie van Verhoeven training draagt zorg voor een ruime bekendmaking van deze klachtenregeling.

Artikel 22.26

De directie van Verhoeven training draagt zorg voor secretariële en ruimtelijke ondersteuning van de klachtencommissies. Ten aanzien van de personen die met de secretariële ondersteuning zijn belast, geldt een plicht tot geheimhouding als vermeld in artikel 3.

Artikel 22.27

In alle gevallen waarin dit klachtenreglement niet voorziet, beslist de directie van het Verhoeven training.

Artikel 22.28

Wijziging van dit reglement geschiedt door de directie van Verhoeven training.

 

Artikel 22.29

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2007.

 

Artikel 22.30 Reclames met betrekking tot door ons georganiseerde bijeenkomst / activiteit dienen binnen 7 dagen na afloop van de bijeenkomst / activiteit schriftelijk bij ons te worden ingediend.
Artikel 22.31 Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.

De directie Verhoeven training,

J.J. Verhoeven

 

Artikel 23. EIGEN RISICO/ AANSPRAKELIJKHEID
23.1 Verhoeven training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
23.2 Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Verhoeven training, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
23.3 Verhoeven training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
23.4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
23.5. Tevens zal de deelnemer van Verhoeven training vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.